הברית – בימים ההם בזמן הזה

סרטון הסדנה

The covenant - In days of old at this season - At the center of the Limud lie the covenant and the commitment between Jews living in the State of Israel and Jews living abroad. In these days and this season, days of extreme tumult feeding hatred and controversy, we find that it is our duty to focus on what unites us. The session introduces the field of Jewish-Israeli Culture, the Southern District staff, and the website. The session then moves on to a picture-text that invites different points of  view and interpretations of the strength of the connection, asking about similarities and differences, and how tied we are to one another. We conclude by studying two sources that offer a theoretical basis, an infrastructure upon which the connection can be strengthened and hearing the participants’ voices.

Tarbut Yehudit Yisraelit Educational Team,

Southern district

במרכז הלימוד - הברית והמחויבות שבין העם היושב בציון לעם היושב מחוץ לארץ. בימים אלו ובזמן הזה, ימי רעש קיצוני מלבה מחלוקות ופילוג, מצאנו זכות וחובה לשוב ולעסוק דווקא במאחד ובמשותף.

בסדנה הוצג תחום תרבות יהודית-ישראלית, צוות מחוז דרום, ואתר המקצוע. 

היה עיסוק משותף בטקסט תמונה שזימן הצגת עמדות ופרשנויות שונות לטיב הקשר, לחוט השני שמקשר בין כולנו. שוחחנו על דמיון ושונות, ועד כמה אחוזים אנו אלו באלו ? 

עיינו בשני מקורות המציעים בסיס רעיוני, תשתית  עליה ניתן למסד את הקשר ולתחזק אותו. 

התקיים שיח עם המשתתפים.

צוות תרבות יהודית-ישראלית, מחוז דרום

בטלפונים ניידים התוכן בעברית מופיע לאחר האנגלית

  • Facebook
  • Twitter